Prava

Права детета и ученика

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и другим законима.

Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

 1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8. овог закона;
 2. уважавање личности;
 3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;
 6. информације о правима и обавезама;
 7. учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
 8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 9. јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
 10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;
 11. заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;
 12. стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;
 13. друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права из става 2. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.

Директор је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика,као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере у року од осам дана од дана пријема.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 2. поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
 3. ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
 4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 6. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 7. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.