Подношења приговора првостепеној комисији

Упутство за поступак подношења приговора првостепеној комисији

 

1. Родитељ, након увида у одговарајући електронски тест, подноси приговор у школи коју похађа ученик, користећи Образац 11 (довољан примерака обрасца штампа школа)

 

Упутства за полагање завршног испита

УЧЕНИЦИ ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ ИСПИТ У УЧИОНИЦАМА У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ 
Завршни испит ће се спроводити према следећем распореду:
 • тест из српског језика:
среда
17. јуна 2020. од 9 – 11.00h
 • тест из математике :
четвртак
18. јуна 2020. од 9 – 11.00 h
 • комбиновани тест:
петак

19. јуна 2020. од 9 – 11.00 h

Сва три дана полагања завршног испита ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15h да би били распоређени у просторије где ће полагати завршни испит. Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитака све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и залепљеним кодираним идентификационим бројем ученика.
У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика.
Ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15
минута
Дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК:
графитна и гумица
ЗА МАТЕМАТИКУ И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ :
графитна оловка, гумица, троугао, лењир и
шестар
две хемијске оловке обезбеђује школе
 
 

Бесплатни уџбеници

На основу члана 10. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину

Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 66/2020 од 7.5.2020. године, а ступила је на снагу 15.5.2020.

1. Утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2020/2021. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, и то:

1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Предмет набавке из става 1. ове тачке су уџбеници и друга наставна средства које ће школе користити у настави у школској 2020/2021. години.

Право на доделу уџбеника из става 1. ове тачке остварују ученици из породица корисника новчане социјалне помоћи, ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, који се у својим школама пријаве за доделу бесплатних уџбеника.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 451-3613/2020

У Београду, 7. маја 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Oбавештење за родитеље/старатеље који доводе децу на тестирање за упис у први разред

Поштовани родитељи/старатељи,

Молимо вас  да се придржавате прописане процедуре за улазак у школску зграду када доводите децу на тестирање за упис у први разред. Сврха прописаних мера је да се заштити здравље деце, родитеља и запослених у школи.

 

 • Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 • На улазу у школи пређите преко постављене дезобаријере.
 • Родитељ/старатељ и дете дезинфикују руке на улазу  у школу.
 • Дођите у школу са дететом у време заказаног термина тестирања, не задржавајте се у школској згради пре или после предвиђеног времена тестирања.
 • Пре доласка у школу измерите температуру детету –  у случају повишене температуре не доводите дете  у школу и обавестите директора школе о томе.

С поштовањем,

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Поштовани родитељи/старатељи ученика осмог разреда,

Обавештавамо вас о распореду активности у вези са реализацијом пробних завршних испита. Школа је преузела све прописане мере за рад у условима епидемије COVID-19. Молимо вас да нагласите вашој деци важност поштовања тих мера ради заштите здравља ученика и запослених у школи. За све додатне информације можете се обратити одељењским старешинама  осмог разреда. 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

Пробни завршни испит

 • Ученици долазе у школу 01.06.2020. године на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине (највише 9 ученика у групи).
 • Приликом доласка у школу доносе и ђачку књижицу, ради провере од стране одељењског старешине да ли сви ученици залепили фотографије на одговарајуће место у ђачке књижице.
 • Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела – Примерак за ученика и Примерак за школу на оба дела осим рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница.
 • Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.
 • Одељењски старешина ученицима дели тестове за пробни завршни испит: предмет српски/матерњи језик и комбиновани тест;
 • Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.
 • На примерак теста за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) у предвиђени простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за школу.
 • Идентификационе налепнице (престало је четири налепнице из Примерка за ученике и три из Примерка за школу), ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини;
 • Књижице остају код одељењског старешине.
 • Одељењски старешина, приликом прозивања ученика 02.06.2020. године даје ученику књижицу и део идентификоционе налепнице –Примерак за ученика.
 • Тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученик носи кући где самостално решава задатке и доноси 02.06.2020. године приликом доласка на полагање пробног завршног испита из математике.
 • Тестове предају одељењском старешини по уласку у учионице, а пре почетка пробног завршног испита из математике.

Напомена: Одељењски старешина узима оба теста, а део омотнице теста – Примерак за ученика предаје ученику по завршетку пробног теста из математике.

 • Пробни завршни испит из математике ученици полажу у 8 часова, односно у 11 часова (у зависности од величине школе и броја одељења осмог разреда);
 • У складу са тим ученици долазе у школу у 15 часова, односно у 10.15 часова;
 • Приликом прозивања ученика 02.06.2020. године, пре уласка у зграду школе, ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред.
 • На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу). Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.
 • По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.
 • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.
 • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
 • Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.
 • Ученици читају упутство за рад на тесту.
 • Рад на тесту је 120 минута.
 • Након завршетка рада ученик тест предаје наставнику; наставник одваја омотницу – Идентификационе обрасце од теста, примерак који иде ученику потписује и даје ученику, а потписан примерак за школу (са налепницом) задржава и предаје директору.
 • Ученик или родитељ, односно други законски заступник, може да изврши увид у прегледан пробни тест.
 • Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http://probni.zios.mpn.gov.rs, помоћу корисничког имена и лозинке. Корисничко име је Идентификациони број ученика. Лозинка је јединствена и уписана је на омотници теста – Примерак за ученика.

 

Завршни испит

 

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит сва три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепљеном идентификационом налепницом.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у учионице на исти начин као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике и читава процедура поделе тестова, давања упутстава, попуњавања Идентификационих образаца, лепљења идентификационих налепница, рада и предаје тестова, за сва три дана иста је као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике.

 

Опште напомене

 

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 • На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

 

 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
 • VI – општи успех на крају VI разреда
 • VII – општи успех на крају VII разреда
 • VIII – општи успех на крају VIII разреда
 • СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
 • МА – резултат на тесту из математике
 • КТ – резултат на комбинованом тесту
 • То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 

    Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Датум

понедељак, 1. јун 2020.

Активност

Састанак одељењског старешине са ученицима

Време

Начин реализације

Ученици доносе ђачку књижицу по групама по азбучном реду,тако да у свакој групи буде највише девет ученика. Време предвиђено за сваку групу је 30 минута са паузом од 15 минута између група, учионице од 1-4 у приземљу.

 

9.00-9.30:

(8-1)

 

 

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-1)

 

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-1)

ТРЕЋА ГРУПА

9.00-9.30:

(8-2)

 

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-2)

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-2)

ТРЕЋА ГРУПА

9.00-9.30

(8-3)

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-3)

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-3)

ТРЕЋА ГРУПА

9.00-9.30:

(8-4)

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-4)

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-4)

ТРЕЋА ГРУПА

Датум

2. јун 2020.

Активност

Пробни завршни испит из математике

Време

Начин реализације

7.15

1. група ученика од 1. до 30. по јединственом азбучном списку стаје на обележена места у школском дворишту и појединачно улазе у школу и одлазе у учионице у које су распоређени.

Када седну на предвиђено место, ученици на клупи остављају тестове које су радили код куће (српски језик и комбиновани) које преузима одељењски старешина.

Горан Радовановић је дежурни наставник на улазу у школу.

7.25

2. група ученика од 31. до 51. (исти начин уласка и предаје теста).

Сања Савић Страка је дежурни наставник на улазу у школу.

10.15

3. група ученика од 55. до 85. (исти начин уласка и предаје теста)

Мирјана Зарић је дежурни наставници на улазу  у школу        

10.25

4. група ученика од 86. до 108. (исти начин уласка и предаје теста )

Маја Марковић је дежурни наставник на улазу.

У једној учионици полаже највише девет ученика.

У сваком реду седи по три ученика у свакој другој клупи

У свакој клупи седи по један ученик на средишњем делу.

Удаљеност између клупа у сваком смеру је два метра.

Упис ученика у први разред

Поштовани родитељи и старатељи,

У складу са процедурама рада школе током трајања епидемије COVID-19 обавештавамо Вас о процедури уписа ученика у први разред школске 2020/2021. године:

1) Закаказивање термина

На порталу еУправа омгућена је услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.

 

Термин можете заказати средом и петком од 12 до 16 часова позивом на број 011/3170491, особа за контакт: Бојана Чабаркапа, секретар школе, уколико не можете да приступите порталу еУправе.

 

Молимо Вас да у школу долазите искључиво у заказаном термину и уз обавезно поштовања процедуре за улазак родитеља/старатеља у школу (доступна на интернет страници школе).

 

2) Лекарски преглед

 

Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис.

 

3) Прибављање документације за упис

 

Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

 

Хвала Вам што сте исказали интересовање за упис Вашег детета у нашу школу.

 

С поштовањем,

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

.

Oбавештење за родитеље/старатеље који доводе децу  на тестирање за упис у први разред

 

Поштовани родитељи/старатељи,

 

Молимо вас  да се придржавате прописане процедуре за улазак у школску зграду када доводите децу на тестирање за упис у први разред. Сврха прописаних мера је да се заштити здравље деце, родитеља и запослених у школи.

 

 • Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 • На улазу у школи пређите преко постављене дезобаријере.

Родитељ/старатељ и дете дезинфикују руке на улазу  у школу.

Дођите у школу са дететом у време заказаног термина тестирања, не задржавајте се у школској згради пре или после предвиђеног времена тестирања.

Пре доласка у школу измерите температуру детету –  у случају повишене температуре не доводите дете  у школу и обавестите директора школе о томе.

 

С поштовањем,

 

                                           Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

Почетак рада продуженог боравка

Поштовани родитељи и старатељи,

На основу Инструкције у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемиje COVID-19 обавештавамо вас да ће продужени боравак за ученике ОШ ,,Сава Шумановић“ почети са радом у понедељак  11. маја 2020. године.

Организација рада продуженог боравка  

 1. У школску зграду и двориште долазе само ученици из првог циклуса (1-4.разред).
 2. У истој учионици/просторији може боравити до 9 ученика и 1 наставник.
 3. Између свих особа у просторији удаљеност треба да буде већа од 2 метра.
 4.  

Најраније време довођена ученика:

Најкасније време доласка по ученике:

7.30 часова  

 

 

16.30 часова

*Сваког дана родитељи треба да обавесте дежурног наставника да ли ће ученик доћу у школу и наредног дана.

5.Током трајања активности ученике ће запослени подсећати да редовно користе средства за дезинфекцију, што чешће перу руке и воде рачуна о мерама заштите и превенције.

Обавезе родитеља/старатеља

 1. На захтев директора родитељ/старатељ треба да достави доказ о ангажовању (потврду од послодавца – доказ да су оба родитеља/старатеља у радном односу и да не могу да организују рад од куће).
 2. Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измеру температуру детету – у случају повишене температуре не доводи дете у школу и обавештава директора школе.
 3. Родитељ/старатељ треба да обезбеди посебну флашицу за воду само за потребе детета током боравка у школи.
 4. Деца треба да доручкују пре доласка у школу; родитељ/старатељ треба да припреми и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине боравка у школи) у складу са потребама деце.

Када год је могуће родитељи/старатељи не треба да улазе у школу (при довођену и одвођењу деце).

Процедура  за родитеље/старатеље   приликом уласка у школу

 1. Пре уласка у школу запослени који је задужен за пријем ученика мери телесну температуру ученицима бесконтактним топломером у присуству родитеља. Уколико ученик има повишену телесну температуру, улазак у школу неће бити могућ.
 2. Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 3. Дезинфикује руке на улазу препаратом на бази алкохола (70%)
 4. Прелази преко постављене дезобаријере за обућу.
 5. Минимално се задржава – размена информације са запосленим у школи који је задужен за прихват ученика.

Контакт

Управа школе          

sumanovic.pitanja@gmail.com

Срђан Пранић, 0600900117

Психосоцијална помоћ

 стручних сарадника

psihologpedadagog.sumanovi@gmail.com

Молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера како бисмо сачували здравље ученика и запослених. Хвала на разумевању.

С поштовањем, 

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“