Начин организације образовно-васпитног рада до краја првог полугодишта 18.12.2020. године

Поштовани родитељи (и други законски заступници),

У складу са упутствима и препорукама  из  Дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја (Број: 610-00-01358/2020-07) од 27.11.20202. године ОШ ,,Сава Шумановић“ ће извршити нову организацију образовно-васпитног рада.

Млађи разреди (1-4)

Настава  се остварује кроз непосредан рад по досадашњем моделу уз пуно поштовање епидемиолошких мера за спречавање ширења заразних болести. 

Старији разреди (5-8)

Настава ће се реализовати на даљину коришћењем званичне платформе Гугл учионица

ОШ ,,Сава Шумановић“. Часови на даљину се реализују у реалном времену на основу важећег распореда часова за свако одељење. Часови трају 45 минута, а уколико ученик искаже потребу, у договору са предметним наставницима организоваће се час допунске или додатне наставе. Одмор између часова трајаће 5 минута. Велики одмор после трећег часа трајаће 20 минута. Први час почиње у 9.00 часова. Све писмене провере знања биће реализоване онлајн  или се пребацују за друго полугодиште у договору са предметним наставником. 

Материјали на школску платформу постављају се радним данима од 9.00 до 15.00 часова за редовну наставу, док се часови осталих облика рада, материјала за израду домаћих задатака, провере знања ученика могу стављати у периоду од 07.30 до 19.30 часова.

Уколико се путем платформе реализује провера знања мора бити најављена минимум два дана раније са напоменом које градиво обухвата та провера и да се омогући одлагање за ученике који их оправданих разлога нису у могућности да исту реализују. 

Због породица у којима има више ученика који уче на исти начин , наставници  ће поставити материјале на Школску платформу како би били доспутни ученицима и ван времена предвиђеног за одржавања часа на даљину.   

Закључивање оцена

Закључна оцена изводи се од:

  1. оцена које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка школске године;
  2. података о напредовању (педагошка свеска);
  3. оцена које ће ученицима дате у периоду до завршетка првог полугодишта.

При закључивању оцене за крај полугодишта узимају се у обзир све оцене добијене у школи и током наставе на даљину.

Оцена је јавна и образложена.

Предлог закључне оцене  биће уписан у напомени за активност код сваког ученика од 07.12.2020.године. 

Само уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да непосредно одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене (по актуелном измењеном Правилнику)  из оправданих разлога (болест, изолација и друго) може да буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту потребно је посебно планирати додатну подршку за ову категорију ученика. 

Безбедност ученика на интернету

Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се ученици виде како би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору.

Обавештавамо вас  да ће се према сваком виду дигиталног насиља током трајања онлајн наставе поступати  у складу са Правилником о васпитно дисциплинској одговорности ученика и Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Уколико дође до даљих измене о организацији образовно-васпитног рада у ОШ „Сава Шумановић“ бићете благовремено обавештени.

У Земуну 28.11. 2020.

ДИРЕКТОР

Катарина Јовановић