Огласна табла

Школска 2021/2022.

Јавни позиви и одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2021. изабрао АМС осигурање за школску 2021/2022. годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2021. године.

Упутство за пријаву штете

Одштетни захтев

Изјава о начину исплате

Табела инвалидитета

Општи услови осигурања

Допуснки услови осигурања ученика за случај прелома

Посебни услови за осигурање ученика за случај хируршке интервенције као последице несрећног случаја

Допунски услови за осигурање ученика од последице несрећног случаја

14. септембар 2021.

ОСНОВНА ШКОЛАСАВА ШУМАНОВИЋ“

ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107

ЗЕМУН

На основу члана 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/2018) и одлуке Школског одбора ОШ „Сава Шумановић“ Земун, дел. број 09-530/3 од 02.07.2021. године, комисија ОШ „Сава Шумановић“ Земун, објављује

 ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини – давање у закуп школског простора

Предмет давања у закуп, путем прикупљања писмених понуда је: фискултурна сала, хол школе у ОШ „Сава Шумановић“, Добановачки пут 107, 11080 Земун.

  1. Фискултурна сала: даје се у закуп радним данима, најмање два сата након завршетка образовно-васпитног рада, као и викендом. Фискултурна сала је површине 670 м2. Припадајуће просторије су две свлачионице са санитарним чворовима.
  2. Хол школе: даје се у закуп радним данима, најмање два сата након завршетка образовно-васпитног рада, као и викендом.

Закуп школског простора траје до 30.06.2022. године.

Током месеца јула и августа школски простор се не издаје.

Почетни износ закупнине:

  1. Фискултурна сала: почетна цена 2.500,00 динара по сату.
  2. Хол школе: почетна цена 1.000,00 динара по сату.

У висину закупа су урачунати трошкови комуналних услуга и електричне енергије.

Фискултурна сала, хол школе се користе за спортску и рекреативну активност. Фискултурна сала се користи за одржавање тренинга, утакмица и турнира спортских клубова (осим фудбала). Хол школе се користи за одржавање тренинга фолклора и школа плеса.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Упутство за сачињавање пријаве, односно понуде:

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи:

– износ закупнине која се нуди

– опис активности која ће се обављати у школском простору са назнаком школског простора

– за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ;

– за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;

– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

– доказ да су измирили све обавезе код досадашњег закуподавца (доказ издаје закуподавац у виду оверене потврде, која мора садржати адресу и телефон, како би се наводи у потврди могли проверити).

Пријаве, односно понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком – „Понуда за закуп школског простора – не отварај“, лично или поштом на адресу: ОШ „Сава Шумановић“, Добановачки пут 107, 11080 Земун, до 05.11.2021. године, до 10.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно понуде неће се разматрати (одбацују се).

Јавно отварање пријава, односно понуда ће се одржати 05.11.2021. године у 10.30 часова у канцеларији секретара школе, на адреси Добановачки пут 107, 11080 Земун.

Увид у документацију се може извршити, а фискултурна сала и хол школе се могу разгледати сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова.

Међусобна права и обавезе из правног посла закупа школског простора детаљније ће се уредити уговором.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, односно највиша понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исти износ понуђене закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Уколико изабрани најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу, уговор ће бити понуђен првом следећем најповољнијем понуђачу.

 За све додатне информације заинтересовани понуђачи се могу обратити путем мејла: sssumanovic@gmail.com.

Школска 2020/2021.

Јавни позиви и одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 7. 9. 2020. изабрао АМС осигурање за школску 2020/2021 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2020. године.

Упутство за пријаву штете

Одштетни захтев

Изјава о начину исплате

Табела инвалидитета

Општи услови осигурања

Допуснки услови осигурања ученика за случај прелома

Посебни услови за осигурање ученика за случај хируршке интервенције као последице несрећног случаја

Допунски услови за осигурање ученика од последице несрећног случаја

14. септембар 2020.

Јавне набавке 2019.

Одлука о измрни уговора о јавној набавци – Настава у природи 4. разред

Обавештење о закљученом уговору за струју

Обавештење о закљученом уговору

Исхрана ученика

Екскурзије и настава у природи

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ШУМАНОВИЋ“

Добановачки пут 10

11080 Земун

http://skola.savasumanovic.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

02/19

            У отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 02/19, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуге организације и реализације екскурзија и настава у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Сава Шумановић” закључила је оквирни споразум са следећим понуђачима:

  1. „BEOSONIC“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Црвених храстова 2, ПИБ: 101602583, Матични број: 06932894, за партије 1 и 3.
  2. V.I.A . TOURS PETROVIĆ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10 г, Матични број: 17066307, ПИБ: 100394710, за партије 2, 4, 5 и 8.
  3. „MIVEX“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Драгице Кончар 21, Матични број: 06891403, ПИБ: 100163511 за партију 6.
  4. VANJA TRAVEL AGENCY“ д.о.о. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440, за партију 9.
  5. GRAND TOURS“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Железничка 23а, Матични број: 20339748, ПИБ: 105249896, за партије 7, 10 и 11.
  6. „МАГ-ПРОМЕТ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Устаничка 189/2, Матични број: 07925018,  ПИБ: 101990100, за партију 12.

Оквирни споразуми важе годину дана.

Оквирни споразуми закључени су дана 14.10.2019. године.

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 30.09.2019. године

 
 

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници изабрао АМС осигурање за школску 2019/2020. годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2019. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

12. септембар 2019.

Потврда о закљученом уговору

Јавне набавке 2018.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини – давање у закуп школског простора.

ОГЛАС

7. септембар 2018.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од годину дана, за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

4. октобар 2018.

Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи. 

Питање:

Молимо вас да нам доставите бројно стање близанаца и деце радника школе по партијама и разредима, сходно томе да се техничком спецификацијом у сегменту број гратиса тражи да понуђач одобри гратисе за близанце и 50 % попуста за децу радника школе.

Питања и одговори

25. октобар 2018.

Одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2018. изабрао АМС осигурање за школску 2018/2019 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2018. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

14. септембар 2018.

ОГЛАСНА ТАБЛА 2016-2017