Ученички Парламент
ОШ „Сава Шумановић“

У школској 2019/2020. години за представнике у Ученичком парламенту Одељенске заједнице су изабрале следеће ученике:

седми разред: 

7/1: Марко Божовић, Кристијан Ђукановић,
7/2: Јован Момић, Наташа Паспаљ,
7/3: Селена Јовић, Давид Деља,
7/4: Марија Грујић, Небојша Драча.

осми разред:

8/1 : Анастасија Продановић,
8/2: Милан Ђорђевић, Владимир Бадњар,
8/3: Ања Брајовић, Петра Ињац,
8/4: Јована Грајић, Стеван Влајнић.
Председник Ученичког парламента је ученица осмог разреда Ања Брајовић;
Заменик је ученица осмог разреда Јована Грајић;
Записничар је Анастасија Продановић;
Координатор Ученичког парламента је наставник Маниша Вукмировић;

Израда плана и извештаја: Наташа Вукша.

План рада Ученичког парламента

Септембар 2019. године:

Констуитуисање скупштине УП
Избор председника и заменика председника Ученичког парламента
Формирање радних група
Пословник о раду Ученичког парламента
Разматрање могућности унапређења сарадње ученика и наставника Састанак Ученичког парламента

Начин реализација

Састанак Ученичког парламента са управом Школе и Стручним активом за развојно планирање

Носиоци реализације 

Чланови Ученичког парламента, координатор УП, управа Школе, Стручни актив за развојно планирање

Октобар 2019. године:

Учешће у организацији акције у оквиру Дечије недеље

Начин реализација

Школске акције

Носиоци реализације 

ЧлановиУченичкогпарламента, координатор

Септембар − децембар:

Очување животне средине, акција престанка коришћења пластичних кеса и амбалаже  

Начин реализација

Школске акције

Носиоци реализације 

Чланови УП

Током школске 2019/2020. године:
Организација спортских активности и културних манифестација

Реализација планираних активности: размена и набавка уџбеника, учешће у планирању и организацији екскурзије
Организовање забавног живота у школи

Начин реализација

Школске акције

Носиоци реализације 

Чланови Ученичког парламента. Родитељи, Савет родитеља, одељенске старешине, сви запослени у школи.

Током школске 2019/2020. године:

Израда паноа о различитости и пружања помоћи ученицима који су обухвћени инклузијом, побољшање положаја ученика у школи

Начин реализација

Иницијативе Ученичког парламента, учешће председника УП у раду стручних органа Школе, састанак Ученичког парламента

Носиоци реализације 


Председник Ученичког парламента, чланови Ученичког парламента

Септембар 2019− мај 2020. годиен

Учешће у хуманитарним акцијама, Учешће ученика наше школе у еколошким акцијама уређења школског дворишта и околине


Организација школских акција и укључивање у шире хуманитарне и еколошке акције ЧлановиУченичкогпарламента

Септембар 2019− јун 2020. године:

Планирање заједничких акција са тимом за заштиту деце од насиља и спровођење вршњачке едукације на тему ненасилне комуникације и превенције насиља. Заједнички састанци, заједничке активности.

Начин реализација

Предавања, трибине, радионице. Чланови Ученичкогпарламента

Носиоци реализације 

Чланови Ученичког парламента, Тим за борбу против насиља


Март 2020. године:

Учешће у организације матурске вечери,

Начин реализација

 Заједничка акција матураната- чланова Ученичког парламента

Носиоци реализације 

Чланови Ученичког парламента


Јун 2020. година:

Анализа рада УП, Предлози за унапређење сарадње ученика и наставника, Извештај о раду УП Састанак УП

Начин реализација
Писање извештаја, усвајање извештаја на састанку УП, подношење извештаја о раду у шк. 2019/20. г Наставничком већу

Носиоци реализације 

Чланови УП, Председник УП и наставник задужен за рад са УП