Упутства за полагање завршног испита

УЧЕНИЦИ ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ ИСПИТ У УЧИОНИЦАМА У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ 
Завршни испит ће се спроводити према следећем распореду:
 • тест из српског језика:
среда
17. јуна 2020. од 9 – 11.00h
 • тест из математике :
четвртак
18. јуна 2020. од 9 – 11.00 h
 • комбиновани тест:
петак

19. јуна 2020. од 9 – 11.00 h

Сва три дана полагања завршног испита ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15h да би били распоређени у просторије где ће полагати завршни испит. Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитака све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и залепљеним кодираним идентификационим бројем ученика.
У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика.
Ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15
минута
Дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК:
графитна и гумица
ЗА МАТЕМАТИКУ И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ :
графитна оловка, гумица, троугао, лењир и
шестар
две хемијске оловке обезбеђује школе
 
 

Бесплатни уџбеници

На основу члана 10. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину

Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 66/2020 од 7.5.2020. године, а ступила је на снагу 15.5.2020.

1. Утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2020/2021. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, и то:

1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Предмет набавке из става 1. ове тачке су уџбеници и друга наставна средства које ће школе користити у настави у школској 2020/2021. години.

Право на доделу уџбеника из става 1. ове тачке остварују ученици из породица корисника новчане социјалне помоћи, ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, који се у својим школама пријаве за доделу бесплатних уџбеника.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 451-3613/2020

У Београду, 7. маја 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Oбавештење за родитеље/старатеље који доводе децу на тестирање за упис у први разред

Поштовани родитељи/старатељи,

Молимо вас  да се придржавате прописане процедуре за улазак у школску зграду када доводите децу на тестирање за упис у први разред. Сврха прописаних мера је да се заштити здравље деце, родитеља и запослених у школи.

 

 • Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 • На улазу у школи пређите преко постављене дезобаријере.
 • Родитељ/старатељ и дете дезинфикују руке на улазу  у школу.
 • Дођите у школу са дететом у време заказаног термина тестирања, не задржавајте се у школској згради пре или после предвиђеног времена тестирања.
 • Пре доласка у школу измерите температуру детету –  у случају повишене температуре не доводите дете  у школу и обавестите директора школе о томе.

С поштовањем,

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Поштовани родитељи/старатељи ученика осмог разреда,

Обавештавамо вас о распореду активности у вези са реализацијом пробних завршних испита. Школа је преузела све прописане мере за рад у условима епидемије COVID-19. Молимо вас да нагласите вашој деци важност поштовања тих мера ради заштите здравља ученика и запослених у школи. За све додатне информације можете се обратити одељењским старешинама  осмог разреда. 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

Пробни завршни испит

 • Ученици долазе у школу 01.06.2020. године на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине (највише 9 ученика у групи).
 • Приликом доласка у школу доносе и ђачку књижицу, ради провере од стране одељењског старешине да ли сви ученици залепили фотографије на одговарајуће место у ђачке књижице.
 • Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела – Примерак за ученика и Примерак за школу на оба дела осим рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница.
 • Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.
 • Одељењски старешина ученицима дели тестове за пробни завршни испит: предмет српски/матерњи језик и комбиновани тест;
 • Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.
 • На примерак теста за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) у предвиђени простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за школу.
 • Идентификационе налепнице (престало је четири налепнице из Примерка за ученике и три из Примерка за школу), ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини;
 • Књижице остају код одељењског старешине.
 • Одељењски старешина, приликом прозивања ученика 02.06.2020. године даје ученику књижицу и део идентификоционе налепнице –Примерак за ученика.
 • Тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученик носи кући где самостално решава задатке и доноси 02.06.2020. године приликом доласка на полагање пробног завршног испита из математике.
 • Тестове предају одељењском старешини по уласку у учионице, а пре почетка пробног завршног испита из математике.

Напомена: Одељењски старешина узима оба теста, а део омотнице теста – Примерак за ученика предаје ученику по завршетку пробног теста из математике.

 • Пробни завршни испит из математике ученици полажу у 8 часова, односно у 11 часова (у зависности од величине школе и броја одељења осмог разреда);
 • У складу са тим ученици долазе у школу у 15 часова, односно у 10.15 часова;
 • Приликом прозивања ученика 02.06.2020. године, пре уласка у зграду школе, ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред.
 • На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу). Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.
 • По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.
 • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.
 • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
 • Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.
 • Ученици читају упутство за рад на тесту.
 • Рад на тесту је 120 минута.
 • Након завршетка рада ученик тест предаје наставнику; наставник одваја омотницу – Идентификационе обрасце од теста, примерак који иде ученику потписује и даје ученику, а потписан примерак за школу (са налепницом) задржава и предаје директору.
 • Ученик или родитељ, односно други законски заступник, може да изврши увид у прегледан пробни тест.
 • Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http://probni.zios.mpn.gov.rs, помоћу корисничког имена и лозинке. Корисничко име је Идентификациони број ученика. Лозинка је јединствена и уписана је на омотници теста – Примерак за ученика.

 

Завршни испит

 

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит сва три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепљеном идентификационом налепницом.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у учионице на исти начин као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике и читава процедура поделе тестова, давања упутстава, попуњавања Идентификационих образаца, лепљења идентификационих налепница, рада и предаје тестова, за сва три дана иста је као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике.

 

Опште напомене

 

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 • На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

 

 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
 • VI – општи успех на крају VI разреда
 • VII – општи успех на крају VII разреда
 • VIII – општи успех на крају VIII разреда
 • СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
 • МА – резултат на тесту из математике
 • КТ – резултат на комбинованом тесту
 • То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 

    Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Датум

понедељак, 1. јун 2020.

Активност

Састанак одељењског старешине са ученицима

Време

Начин реализације

Ученици доносе ђачку књижицу по групама по азбучном реду,тако да у свакој групи буде највише девет ученика. Време предвиђено за сваку групу је 30 минута са паузом од 15 минута између група, учионице од 1-4 у приземљу.

 

9.00-9.30:

(8-1)

 

 

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-1)

 

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-1)

ТРЕЋА ГРУПА

9.00-9.30:

(8-2)

 

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-2)

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-2)

ТРЕЋА ГРУПА

9.00-9.30

(8-3)

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-3)

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-3)

ТРЕЋА ГРУПА

9.00-9.30:

(8-4)

ПРВА ГРУПА

9.45-10.15:

(8-4)

ДРУГА ГРУПА

10.30-11.00:

(8-4)

ТРЕЋА ГРУПА

Датум

2. јун 2020.

Активност

Пробни завршни испит из математике

Време

Начин реализације

7.15

1. група ученика од 1. до 30. по јединственом азбучном списку стаје на обележена места у школском дворишту и појединачно улазе у школу и одлазе у учионице у које су распоређени.

Када седну на предвиђено место, ученици на клупи остављају тестове које су радили код куће (српски језик и комбиновани) које преузима одељењски старешина.

Горан Радовановић је дежурни наставник на улазу у школу.

7.25

2. група ученика од 31. до 51. (исти начин уласка и предаје теста).

Сања Савић Страка је дежурни наставник на улазу у школу.

10.15

3. група ученика од 55. до 85. (исти начин уласка и предаје теста)

Мирјана Зарић је дежурни наставници на улазу  у школу        

10.25

4. група ученика од 86. до 108. (исти начин уласка и предаје теста )

Маја Марковић је дежурни наставник на улазу.

У једној учионици полаже највише девет ученика.

У сваком реду седи по три ученика у свакој другој клупи

У свакој клупи седи по један ученик на средишњем делу.

Удаљеност између клупа у сваком смеру је два метра.

Упис ученика у први разред

Поштовани родитељи и старатељи,

У складу са процедурама рада школе током трајања епидемије COVID-19 обавештавамо Вас о процедури уписа ученика у први разред школске 2020/2021. године:

1) Закаказивање термина

На порталу еУправа омгућена је услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.

 

Термин можете заказати средом и петком од 12 до 16 часова позивом на број 011/3170491, особа за контакт: Бојана Чабаркапа, секретар школе, уколико не можете да приступите порталу еУправе.

 

Молимо Вас да у школу долазите искључиво у заказаном термину и уз обавезно поштовања процедуре за улазак родитеља/старатеља у школу (доступна на интернет страници школе).

 

2) Лекарски преглед

 

Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис.

 

3) Прибављање документације за упис

 

Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

 

Хвала Вам што сте исказали интересовање за упис Вашег детета у нашу школу.

 

С поштовањем,

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

.

Oбавештење за родитеље/старатеље који доводе децу  на тестирање за упис у први разред

 

Поштовани родитељи/старатељи,

 

Молимо вас  да се придржавате прописане процедуре за улазак у школску зграду када доводите децу на тестирање за упис у први разред. Сврха прописаних мера је да се заштити здравље деце, родитеља и запослених у школи.

 

 • Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 • На улазу у школи пређите преко постављене дезобаријере.

Родитељ/старатељ и дете дезинфикују руке на улазу  у школу.

Дођите у школу са дететом у време заказаног термина тестирања, не задржавајте се у школској згради пре или после предвиђеног времена тестирања.

Пре доласка у школу измерите температуру детету –  у случају повишене температуре не доводите дете  у школу и обавестите директора школе о томе.

 

С поштовањем,

 

                                           Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

Почетак рада продуженог боравка

Поштовани родитељи и старатељи,

На основу Инструкције у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемиje COVID-19 обавештавамо вас да ће продужени боравак за ученике ОШ ,,Сава Шумановић“ почети са радом у понедељак  11. маја 2020. године.

Организација рада продуженог боравка  

 1. У школску зграду и двориште долазе само ученици из првог циклуса (1-4.разред).
 2. У истој учионици/просторији може боравити до 9 ученика и 1 наставник.
 3. Између свих особа у просторији удаљеност треба да буде већа од 2 метра.
 4.  

Најраније време довођена ученика:

Најкасније време доласка по ученике:

7.30 часова  

 

 

16.30 часова

*Сваког дана родитељи треба да обавесте дежурног наставника да ли ће ученик доћу у школу и наредног дана.

5.Током трајања активности ученике ће запослени подсећати да редовно користе средства за дезинфекцију, што чешће перу руке и воде рачуна о мерама заштите и превенције.

Обавезе родитеља/старатеља

 1. На захтев директора родитељ/старатељ треба да достави доказ о ангажовању (потврду од послодавца – доказ да су оба родитеља/старатеља у радном односу и да не могу да организују рад од куће).
 2. Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измеру температуру детету – у случају повишене температуре не доводи дете у школу и обавештава директора школе.
 3. Родитељ/старатељ треба да обезбеди посебну флашицу за воду само за потребе детета током боравка у школи.
 4. Деца треба да доручкују пре доласка у школу; родитељ/старатељ треба да припреми и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине боравка у школи) у складу са потребама деце.

Када год је могуће родитељи/старатељи не треба да улазе у школу (при довођену и одвођењу деце).

Процедура  за родитеље/старатеље   приликом уласка у школу

 1. Пре уласка у школу запослени који је задужен за пријем ученика мери телесну температуру ученицима бесконтактним топломером у присуству родитеља. Уколико ученик има повишену телесну температуру, улазак у школу неће бити могућ.
 2. Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 3. Дезинфикује руке на улазу препаратом на бази алкохола (70%)
 4. Прелази преко постављене дезобаријере за обућу.
 5. Минимално се задржава – размена информације са запосленим у школи који је задужен за прихват ученика.

Контакт

Управа школе          

sumanovic.pitanja@gmail.com

Срђан Пранић, 0600900117

Психосоцијална помоћ

 стручних сарадника

psihologpedadagog.sumanovi@gmail.com

Молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера како бисмо сачували здравље ученика и запослених. Хвала на разумевању.

С поштовањем, 

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“

ПОДРШКА НАСТАВИ НА ДАЉИНУ- ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 2020. ГОДИНЕ И СПИСАК ЛИНКОВА Е- БИБЛИОТЕКА

Драги наши ученици, учитељи и наставници,
За подршку учењу на даљину за предмете: Природа и друштво, Историја, Биологија, Хемија и за
уметности и вештине шаљем вам Дигиталне садржаје установа културе на интернету 2020. године,
и као подршку за предмет Српски језик и књижевност списак линкова е-библиотека (лектире и
белетристика).
Надам се да ћете ту пронаћи много интересантних тема и да ће вам користити у настави.
 
Слободанка Сундаћ, библиотекарка

 

 

ред.бр.

пројекат

установа

линк

1

Дигитална библиотека науке

Библиотека Сарваш Габор

https://tinyurl.com/w3tycls

2

YT канал

Градски музеј Врбас

https://tinyurl.com/wu4wj72

3

YT канал

Југословенска кинотека

https://tinyurl.com/voxh7ye

4

Vimeo канал

Југословенска кинотека

https://tinyurl.com/rwfovef

5

European Film Gateway платформа за филмове Први светски рат

Југословенска кинотека

http://kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

6

YT канал

Музеј Југославије Београд

https://tinyurl.com/yx3o5fht

7

Изложба “Пројекат Југославија”

Музеј Југославије Београд

https://tinyurl.com/s6oqr96

8

Поставка Историјског српског позоришта

Музеј позоришне уметности

https://tinyurl.com/ucu33sk

9

Театрослов

Музеј позоришне уметности

https://tinyurl.com/rp38zdx

10

Дигитална библиотека

Народна библиотека Вук Караџић Крагујевац

https://tinyurl.com/sfpefk9

11

Дигитални водич

Музеј Наивне и маригналне уметности

https://tinyurl.com/rc62mcd

12

Ретроспектива изложбе Марине Абрамовић Чистач

Музеј савремене уметности Београд

https://tinyurl.com/ua952nf

13

Читајте о…

Музеј савремене уметности Београд

http://www.citajteo.rs/

14

YT канал Српски Надреализам

Музеј савремене уметности Београд

https://tinyurl.com/t3sgwlt

15

Представе online

Народно позориште Ниш

https://tinyurl.com/tl25ceb

16

YT канал

Народно позориште Ниш

https://tinyurl.com/rh8axxx

17

YT канал

Архив Србије

https://tinyurl.com/rt8sdz3

18

ВиртуелниобилазакРанчићевекуће у Гроцкој

Центар за културу Гроцка

https://tinyurl.com/sey2hq6

19

ВиртуелниобилазакКасно-римскегробнице у Брестовику

Центар за културу Гроцка

https://tinyurl.com/w57zpmh

20

Дигитална библиотека

Библиотека Шабачка

https://tinyurl.com/rjbg6b4

21

YT канал

Библиотека Шабачка

https://tinyurl.com/wnccmvq

22

Музеј за све

Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/tjwxnnw

23

Музеј за понети апликација

Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/vgahaqg

24

Изложба ратног дневника Стојана Ј.Јевтића, апликација

Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/ucr8ll7

25

Завичајни појмовник

Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/v8ezv5j

26

Музеј за понети Кофери

Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/vbk2egw

27

Timacumminus војно утврђење апликација

Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/wah4l82

28

YT канал

Музеј града Београда

https://tinyurl.com/wmrexfg

29

YT канал

Народни музеј у Београду

https://tinyurl.com/w4ttqv7

30

ВР Изложба ИванМештровић (1883-1962)

Народни музеј у Београду

https://tinyurl.com/tjws2e2

31

Виртуелниулаз у Народнимузеј.

Народни музеј у Београду

https://tinyurl.com/vspgnap

32

Вр Барутана

Народни музеј у Београду

https://tinyurl.com/qwk3wtg

33

YT канал

Народно позориште у Београду

https://tinyurl.com/urb3f62

34

YT канал

Крушевачко позориште

https://tinyurl.com/uf979ae

35

Информациони систем непокретне културне грађе

Републички завод за заштиту споменика културе Београд

https://nasledje.gov.rs/

36

Претражива дигитална библиотека

Универзитетска библиотека Светозар Марковић и сарадници

https://претражива.срб

37

YT канал

Позориште лутака Пинокио

https://tinyurl.com/wlnkfjs

38

ВР Музеј Војводине

Музеј Војводине

https://tinyurl.com/rpsrtnv

39

YT канал

Филмски центар Србије

https://tinyurl.com/sg65lb7

40

Библиофонотека

Библиотека др Душан Радић Врњачка бања

https://tinyurl.com/wdmx5h5

41

YT канал

Атеље 212

https://tinyurl.com/uq59bol

42

ВР Дом Јеврема Грујића

Дом Јеврема Грујића

https://tinyurl.com/s95o8jy

43

Српски краљевски портрети

Дом Јеврема Грујића

https://tinyurl.com/r8w7gkg

44

ВР шетње београдским светињама

Слово Љубве

https://tinyurl.com/tfdkmtu

45

YT канал

Задужбина Илије М. Коларца

https://tinyurl.com/sshzg5e

46

YT канал

Југословенско драмско позориште

https://tinyurl.com/raeoll9

47

ВР тура кроз музеј

Народни музеј Зајечар

https://tinyurl.com/uw6pmfs

48

Апликација Холоград

Народни музеј Зајечар

https://tinyurl.com/sod9dat

49

Антологија српске књижевности дигитална библиотека

Градска библиотека Карло Бијелички

https://tinyurl.com/twgde2k

50

Музеј од куће

Народни музеј Лесковац

https://muzejleskovac.rs/posetite-muzej-od-kuce/

51

ВР музеј

Народни музеј Панчево

https://tinyurl.com/srej9wt

52

ВР Виминацијум

Археолошки парк Виминацијум

https://tinyurl.com/tmgasyk

53

Vimeoканал

Археолошки парк Виминацијум

https://tinyurl.com/tt47vh9

54

ВР галерија

Галерија Матице Српске

https://tinyurl.com/vhdwxgh

55

YT канал

Галерија Матице Српске

https://tinyurl.com/v24hsko

56

Програм за децу

Београдска филхармонија

https://tinyurl.com/wtup4mg

57

Вештица и маестро

Београдска филхармонија

https://tinyurl.com/wa5thkd

58

YT канал

Војвођански синфонијски оркестар Нови Сад

https://tinyurl.com/swbk6n6

59

YT канал ка представама

Позориште младих Нови Сад

https://tinyurl.com/sxrc2oy

60

YT канал

Ансамбл Коло

https://tinyurl.com/spvo6tf

61

YT канал

Ансамбл Венац

https://tinyurl.com/v6rgb9q

62

YT канал

Nisville Jazz Festival

https://tinyurl.com/w6s4q5p

63

Дигитална библиотека

 Удружењезакултуру, уметност и међународнусарадњу „Адлигат“

https://tinyurl.com/rgs422f

64

YT канал

Дом културе Грачаница

https://tinyurl.com/r2vm5v8

65

ВР тура

Звездара Театар

https://tinyurl.com/wf5mkam

66

Дигиталникултурниводич- КАЛЕ МОМЧИЛОВ ГРАД.

Пиротскатврђава 

https://tinyurl.com/ubqhap7

67

ВР тура

Стари двор

https://tinyurl.com/wtrwvmh

68

Временска линија културе

Завод за проучавање културног развитка

https://tinyurl.com/s4snywa

69

Часопис Култура

Завод за проучавање културног развитка

http://www.casopiskultura.rs/Home

70

Дигитална библиотека

Народна библиотека Србије

https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige

71

Српска дечја библиотека

Народна библиотека Србије

https://tinyurl.com/v2z55fz

72

Дигиталнирепозиторијум

Библиотека “Милутин Бојић”

https://milutinbojic.digitalna.rs/

73

Дигитална Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/

74

ВР тура

Народни музеј Топлице у Прокупљу

http://vrtoplica.mi.sanu.ac.rs/scenes

75

ВР тура

Музеј Српске православне цркве

https://tinyurl.com/qsryt2d

76

ВР тура

Музеј Михајло Попун

https://tinyurl.com/wr6n9tx

77

ВР тура

Галерија Милене Павловић Барили

http://galerijamilenepavlovicbarilli.rs/

78

ВР изуми

Музеј Николе Тесле

https://tinyurl.com/ryxd23g

79

Преузимање каталога изложби

Историјски музеј Србије

http://imus.org.rs/

80

ВР тура

Музеј ваздухопловства

https://tinyurl.com/syv3ztg

81

ВР тура “Пут на Месец”

Галерија Природњачког музеја на Калемегдану

 

 

https://tinyurl.com/tuvv77n

82

ВР тура “Пази отровно”

Галерија Природњачког музеја на Калемегдану

https://tinyurl.com/qrb27h4

83

Вр тура “6 ногу”

Галерија Природњачког музеја на Калемегдану

https://tinyurl.com/ssobzpo

84

ВР тура Сликари/Ратници/Сведоци

Галерија Српске академије наука и уметности

https://tinyurl.com/rnnfeow

85

ВР тура “Где сви ћуте оне говоре”

Етнографски музеј у Београду

https://tinyurl.com/sos4o7b

86

Вр тура “Први београдски фестивал мозаика”

Кућа легата

https://tinyurl.com/rlxrb26

87

YT канал

Музеј афричке уметности

https://tinyurl.com/uysolnv

88

Историја Новог Сада

Музеј града Новог Сада

https://tinyurl.com/v67dmd2

89

Дигитални водич Петроварадинска тврђава

Музеј града Новог Сада

https://tinyurl.com/u5ykuau

90

YT канал

Завичајни музеј Параћин

https://tinyurl.com/sc9rfs7

91

ВР тура

Смедеревска тврђава

http://www.smederevskatvrdjava.com/

92

Е-књиге

Народни музеј Аранђеловац

https://tinyurl.com/vrclafa

93

ВР тура

Народни музеј Крагујевац

https://tinyurl.com/u3sptqh

94

Дигитална библиотека

Библиотека града Београда

https://tinyurl.com/t4sd992

95

Дигитална завичајна збирка

Народна библиотека Његош Књажевац

http://digitalnazbirka.biblio-knjazevac.org/

96

YT канал

Филмске новости

https://tinyurl.com/yx8bp9sc

97

ВР тура

Српска академија наука и уметности

https://tinyurl.com/rb44ht2

98

Филмски фестивал online

Комбанк дворана

https://tinyurl.com/tlnu9jr

99

YT канал

Историјски музеј Србије

https://tinyurl.com/qrqww78

100

Дигитални водич

Лепенски вир

https://tinyurl.com/tapm62x

101

 

Београдски контрапункт 2018

Завод за проучавање културног развитка

https://www.youtube.com/watch?v=Ad1aVnkwru4&app=desktop

102

 

Београдски контрапункт 2017

Завод за проучавање културног развитка

https://www.youtube.com/watch?v=pkFVLRo6TM8&app=desktop

 

Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

Министарство културе и информисања

Редни број

Назив

Линк

1.       

 

Књиге (пдф)

drive.google.com 

2.       

 

The New York Public Library

SimplyE 

3.       

 

Политикин забавник

politikin-zabavnik.rs  

4.       

 

Часописзакњижевност, уметност, културу и библиотекарство

issuu.com 

5.       

 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш

http://www.nbss.rs/

6.       

 

Српска дечја дигитална библиотека

https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka

 

 

 

Е- библиотеке

 

 

ПРОДУЖЕТАК КОНКУРСА ЗА ЛИТЕРАРНЕ И ЛИКОВНЕ РАДОВЕ, И ВИДЕО СНИМКЕ- МАЈ 2020. ГОДИНЕ

Драги наши ученици,
Продужавамо конкурс за литерарне и ликовне радове,и видео снимке до 15.јуна
2020.године. Ово је најбоље време за све ученике који воле да пишу, цртају, да пусте
машти на вољу. Нека ово буду теме за писмене саставе:
1. Зашто ми недостаје школа?
2. Понашање мојих укућана у доба короне
Радове пишите ћирилицом, у WORD документу, фонтом Times New Roman 12, у формату
А4, и шаљите на мејл: biblioteka@savasumanovic.edu.rs
Најбоље радове ћемо постављати на школски сајт, а када се вратимо у школске клупе,
заједно ћемо направити изложбу од ваших креација.
До тада, читајте књиге, пишите и чувајте не само себе, него и своје укућане!
 
Слободанка Сундаћ, библиотекарка