АКТА ШКОЛЕ

СТАТУТ

Одлука о изменама и допунама Статута

Правила понашања у школи

Правилник о раду

Информатор о раду

Информатор о раду – школска 2021-2022. година

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Права детета и ученика ДОДАТАК

Правилник о испитима

Одлука о изменама и допунама Правилника о испитима

Правилник о регулисању изостанака ученика

Правилник о кућном реду

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Анекс Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика